Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mantos Betonwaren Industrie B.V.

Versie april 2023
Ook te
downloaden als PDF formaat
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17101179.

Inhoudsopgave

 1. Begrippen

 2. Toepassing algemene voorwaarden

 3. Offerte

 4. Tekeningen en berekeningen

 5. Prijs

 6. Totstandkoming van de overeenkomst

 7. Verplichtingen van de afnemer

 8. Aansprakelijkheid van de afnemer

 9. Verplichtingen van de leverancier

 10. Keuring

 11. Levertijd

 12. Aflevering

 13. Gebreken

 14. Aansprakelijkheid van de leverancier

 15. Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

 16. Overgang risico en eigendom/eigendomsvoorbehoud

 17. Meer en minder werk

 18. Betaling

 19. lngebreke blijven van een partij en beëindiging van de overeenkomst

 20. Overige bepalingen

 21. Geschillen 

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

de leverancier:

Mantos Betonwaren Industrie B.V. alsmede (1) alle daaraan gelieerde rechts- en natuurlijke personen en (2) alle rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd;

de afnemer:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt;

producten:

betonproducten met inbegrip van andere bijbehorende producten;

de overeenkomst:

de tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop  van producten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten en alle andere door leverancier verleende diensten of geleverde producten. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.2   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4   In geval van een discrepantie tussen de overeenkomst gesloten tussen de leverancier en de afnemer en deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

2.5   Leverancier heeft het recht de tekst en inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 3. Offerte

3.1   De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 2 weken.

3.2   Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand  brengen van de offerte gemoeide  kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.

3.3   Iedere offerte is vrijblijvend zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat betreft leveringstermijnen. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat leverancier de order van de afnemer heeft aanvaard en zulks schriftelijk heeft bevestigd aan de afnemer.

3.4   Afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische eigenschappen van de producten, evenals tekeningen en schetsen, zijdens leverancier, waaronder begrepen uitingen op websites en in reclame- of foldermateriaal worden steeds bij benadering opgegeven. De afnemer kan aan dergelijke informatie geen rechten ontlenen jegens de leverancier.

 

Artikel 4. Tekeningen en  berekeningen

4.1   Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan schriftelijk verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.

4.2   Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft betaald, dan wel - ingeval die vergoeding niet is overeengekomen - indien alsnog schriftelijk een vergoeding wordt overeengekomen.

4.3   Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

4.4   Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.

4.5   Partijen kunnen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

 

Artikel 5. Prijs

5.1   Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.

5.2   Leverancier is gerechtigd tot maximaal 7 kalenderdagen voor de levering van de producten de prijs te verhogen als gevolg van door leverancier extra te maken kosten welke het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden welke door leverancier niet voorzienbaar waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarmee de leverancier geen rekening behoefde te houden en welke niet aan de leverancier toegerekend kunnen worden.

5.3   Leverancier zal de afnemer schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De afnemer is gehouden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de gewijzigde prijs zijn instemming kenbaar te maken. Bij gebreke van een tijdige reactie wordt de afnemer geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd.

5.4   Weigert de afnemer met de gewijzigde prijs in te stemmen, dan is leverancier gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten hoegenaamd ook.

5.5     Betaling dient te geschieden conform overeenkomst naar keuze van de leverancier voorafgaand aan of bij levering, of na factuurdatum, op de door de leverancier aangegeven rekening in de door leverancier aangegeven valuta.

5.6   Afnemer doet afstand van het recht om een schuld aan de leverancier te verrekenen met een vordering op de leverancier.

5.7   Afnemer doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst

6.1   De overeenkomst komt tot stand op de datum van verzending door de leverancier aan de afnemer van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.3.

6.2   Toezeggingen van personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen binden de leverancier niet en zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door de leverancier.

6.3   De bevestiging zijdens de leverancier vormt de volledige weergave van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer.

6.4   Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken worden geacht eerst te zijn overeengekomen na (aanvullende) schriftelijke bevestiging zijdens de leverancier.

 

Artikel 7. Verplichtingen  van de afnemer

7.1   De afnemer zorgt ervoor dat de leverancier overeenkomstig diens aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de vervaardiging van het product benodigde gegevens en wijst hij de leverancier daarbij op de eisen die hij aan het product stelt in verband met de bijzondere functie of het bijzondere gebruik van het product in het desbetreffende project, zulks met inbegrip van overheidsvoorschriften van bijzondere aard.

7.2   De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op voor de afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid  van de afnemer

8.1   De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens, tekeningen en berekeningen.

 

8.2   De afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.

8.3   Indien de afnemer het product niet afneemt op het met inachtneming van artikel 11 vastgestelde tijdstip, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

 

Artikel 9. Verplichtingen  van de leverancier

9.1   De leverancier verplicht zich aan de afnemer producten te leveren welke de eigenschappen bezitten die de afnemer daarvan mocht verwachten.

9.2   De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen.

9.3   Indien een toeleverancier van de leverancier op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een (verdergaande) garantie geeft dan voor de afnemer uit de overeenkomst voortvloeit, wordt die verdergaande garantie geacht geen deel uit te maken van de rechtsverhouding tussen leverancier en afnemer.

9.4   Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst kan de afnemer van de leverancier niet verlangen dat deze het product of onderdelen daarvan niet door derden zal laten leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring van de afnemer.

 

Artikel 10. Keuring

Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het product, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, teneinde vast te stellen of het product voldoet aan hetgeen is overeengekomen. In geval van afkeuring op goede gronden komen de kosten van de keuring voor rekening van de leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt keuring plaats in de fabriek of op het terrein van de leverancier.

 

Artikel 11. Levertijd

11.1    Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum, dan wel een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in de overeenkomst vermeld.

11.2    Alle zijdens leverancier genoemde levertijden zijn indicatief en leveren geen fatale termijn op. Overschrijding van levertijden levert voor de afnemer geen aanspraak op voor vergoeding van schade en kosten.

 

Artikel 12. Aflevering

12.1    Levering van de producten geschiedt Ex Works EXW conform de meest recente versie van de Incoterms  in de magazijnen/opslagterreinen van de leverancier of in de door de leverancier aangeduide magazijnen/opslagterreinen van derden of iedere andere door de leverancier aangewezen plaats. Het risico van de producten gaat op het moment van aflevering van de leverancier volledig over op de afnemer.

12.2    Het transport van de producten geschiedt voor eigen rekening en risico van de afnemer, behoudens een nadrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer.

12.3    Iedere levering wordt gezien als de uitvoering van een separate overeenkomst.

12.4    Heeft er levering in gedeelten plaats, dan wordt iedere vracht afzonderlijk gefactureerd, alsmede de hiermee verband houdende kosten.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken die niet kwalificeren als verborgen gebreken in de zin van artikel 14

13.1    De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering op de overeengekomen locatie (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier schriftelijk of elektronisch mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd.  Deze termijn  beloopt evenwel 10 dagen indien de wijze waarop de producten zijn verpakt of opgetast, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de afnemer de producten bij aflevering in volle omvang in ogenschouw kan nemen. De gevolgen van het niet-nakomen door de afnemer van de in de vorige zinnen bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

13.2    Ondertekening van de vrachtbrief zonder opmerkingen door of zijdens de afnemer vormt tussen partijen dwingend bewijs van levering zonder gebreken.

13.3    Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van het product overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

13.4    In geval van een gebrek in de zin van dit artikel heeft de afnemer jegens de leverancier slechts aanspraak op herstel of vervanging van het product, zulks ter keuze aan de leverancier.

13.5    Overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijnen leidt tot verval van rechten van de afnemer.

13.6    De afnemer is gehouden na het constateren van gebreken de desbetreffende goederen ter beschikking te houden voor onderzoek door de leverancier of een vertegenwoordiger van de leverancier. Verwerking van de producten door de afnemer leidt – ook in het geval van een tijdige melding omtrent een gebrek – tot verval van rechten van de afnemer.

13.7    De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14 onverlet.

13.8    Retourzending van producten door de afnemer is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord door de leverancier. Retourzendingen geschieden te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer. Specifiek op maat gemaakte producten in opdracht van de afnemer worden nimmer retour genomen door de leverancier.

13.9    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt – niet-limitatief – verstaan: stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en kosten voor in- en uitbouw en (de-)installatie.

13.10 Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor directe of indirecte schade ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het door de leverancier te betalen eigen risico). Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting) dat door de leverancier gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door afnemer tijdig is voldaan, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

13.11 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid  van de leverancier voor verborgen gebreken

14.1    Onverminderd het in artikel 13.1, in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken, is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het product.

14.2    Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of daarbij redelijkerwijs niet geconstateerd kon worden. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 2 jaar na de dag van aflevering. Indien partijen in de overeenkomst een andere ingangsdatum van die termijn hebben afgesproken, is de rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek niet ontvankelijk na verloop van 2 jaar na de overeengekomen ingangsdatum.  Als  een onderhoudstermijn is overeengekomen, begint de termijn van 2 jaar te lopen direct  na afloop van  de onderhoudstermijn. Indien de afnemer echter ten opzichte van zijn opdrachtgever voor verborgen gebreken langer dan gedurende deze termijn aansprakelijk is, de afnemer zulks schriftelijk aan de leverancier heeft medegedeeld en de leverancier zich daarmee schriftelijk heeft verenigd, wordt de termijn tot die langere duur verlengd.

14.3    In geval van een gebrek in de zin van dit artikel heeft de afnemer jegens de leverancier slechts aanspraak op herstel of vervanging van het product, zulks ter keuze aan de leverancier.

14.4    Het niet in acht nemen door de afnemer van de verwerkings- en/of onderhoudsvoorschriften van de leverancier leidt tot verval van rechten van de afnemer.

14.5    Retourzending van producten door de afnemer is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord door de leverancier. Retourzendingen geschieden te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer. Specifiek op maat gemaakte producten in opdracht van de afnemer worden nimmer retour genomen door de leverancier.

14.6    Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt – niet-limitatief – verstaan: stagnatieschade, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en kosten voor in- en uitbouw en (de-)installatie.

14.7    Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor directe of indirecte schade ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het door de leverancier te betalen eigen risico). Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting) dat door de leverancier gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door afnemer tijdig is voldaan, met een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

14.8    Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid voor schade door aflevering

De leverancier is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, voor zover de schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan de leverancier, waaronder  begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de afnemer ten behoeve van zijn opdrachtgever gebouwde of gemaakte, schade aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van de afnemer of van de opdrachtgever van de afnemer, alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor andere schade aan het werk van de afnemer door aflevering van het product, is uitgesloten, behoudens waar het de schade betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de leverancier.

 

Artikel 16. Overgang risico en eigendom/eigendomsvoorbehoud

16.1    Het product is na aflevering conform artikel 12 voor risico van de afnemer.

16.2    Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit de levering van dat product voortvloeiende betalingsverplichtingen.

16.3    Levering van zaken geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van de leverancier op de afnemer uit hoofde van een gesloten of nadere overeenkomsten, volledig betaald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake van andere vorderingen dan:

 

a)   vorderingen betreffende tegenprestaties ter zake van de door de leverancier aan de afnemer  geleverde of nog te leveren zaken of door de leverancier ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, en,

b)   vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

16.4    De afnemer is verplicht de geleverde zaken separaat te bewaren en van aanduidingen te voorzien dat deze eigendom zijn van de leverancier. Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 niet is ingetreden, heeft de afnemer de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, de feitelijke macht over die zaken geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat deze bevoegdheden slechts aan de afnemer toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf.

16.5    Aan de leverancier komt het recht toe de voorbehouden eigendom, en de hieraan verbonden rechten en verplichtingen, aan één of meer derden over te dragen.

16.6    Ingeval de afnemer uit één of meer door de leverancier geleverde of nog te leveren zaken een nieuwe zaak vormt of doet vormen, dan wordt c.q. is die nieuwe zaak gevormd voor de leverancier.

16.7    Bij de afnemer aangetroffen zaken van dezelfde soort als door de leverancier aan de afnemer ter hand gesteld, worden vermoed aan de leverancier toe te behoren, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 17. Meer en minder werk

Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a)   ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;

b)   ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien;

c)   ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;

d)   ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

e)   in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de overeenkomst is voorgeschreven.

 

Artikel 18. Betaling

18.1    De afnemer  is verplicht facturen  binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij  anders overeengekomen, te voldoen. Indien de afnemer een product of een gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op goede gronden heeft afgekeurd, is hij gerechtigd de betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.

18.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119(a) en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met een opslag van 2%.

18.3    Ingeval de afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de leverancier bevoegd:

a)   de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is geschied, of

b)   voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling, dan wel genoegzame zekerheidstelling, te verlangen.

18.4    Voor de vaststelling van de verplichtingen van de afnemer vormt de administratie van de leverancier dwingend bewijs tussen partijen.

 

Artikel 19. In gebreke blijven van een partij en beëindiging van de overeenkomst

19.1    Indien een partij in gebreke blijft en indien uit de overeenkomst voortvloeit dat daaraan een fatale termijn is verbonden, is de nalatige partij onmiddellijk in verzuim.

19.2    In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens de afnemer niet aan de leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van de leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van de leverancier, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is de leverancier gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van de leverancier slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

19.3    In het geval van overmacht is de leverancier gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van ontbinding is de leverancier niet gehouden tot schadevergoeding, ook niet als de leverancier voordeel geniet van de overmachtstoestand, en is afnemer gehouden het eventueel wel beschikbare deel in ontvangst te nemen en naar evenredigheid daarvoor de prijs te betalen.

19.4    De wederpartij is in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid dienstig oordeelt. Partijen zorgen ervoor dat de kosten, die voortvloeien uit de toepassing van de bedoelde maatregelen, binnen redelijke grenzen blijven.

19.5    Indien een partij op grond van het in de vorige leden bepaalde in verzuim is, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

19.6    Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:

a)   zij in staat van faillissement wordt verklaard;

b)   zij surseance van betaling aanvraagt;

c)   ten laste van haar door een derde enig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;

d)   zij de bedrijfsuitvoering staakt.

19.7    In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft de wederpartij het recht om in de gevallen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden.

19.8    Indien een partij tot invordering overgaat, is de nalatige partij gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waarbij voor deze laatste kosten een minimum bedrag verschuldigd is van € 250,-

19.9    Het in de voorgaande leden bepaalde, laat onverlet het recht van de wederpartij:

a)   om direct volledige betaling te vorderen van hetgeen de nalatige partij op grond van de overeenkomst  verschuldigd is;

b)   alle overige rechten geldend te maken ter zake van tekortkomingen zoals elders in deze voorwaarden of de overeenkomst bepaald.

 

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1    Leverancier is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te worden, in geval van wijziging van de zeggenschap van de afnemer. Onder wijziging van de zeggenschap van de afnemer wordt verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de afnemer.

20.2    De vorderingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar aan een derde en niet verpandbaar of te cederen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

20.3    Onverminderd het hiervoor ter zake de aansprakelijkheid van de leverancier bepaalde vrijwaart afnemer de leverancier tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden (waaronder de eindafnemers) en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de afnemer van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de afnemer.

 

Artikel 21. Geschillen

21.1    Op alle tussen de leverancier en afnemer gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de toepasselijkheid van verwijzingsregels van internationaal privaatrecht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

21.2    Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten (en opvolgende) overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Limburg en in kort geding aan de Voorzieningenrechter in het arrondissement Limburg. Leverancier heeft het recht de zaak voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

21.3    Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse tekst te gelden.

© 2023 Mantos Beton B.V. | Alle rechten voorbehouden.
Volg ons